Unable write to read - only property

nqtran1081

New Member
Joined
Jul 3, 2019
Messages
1
Tôi có một mã vbs. Khi tôi chạy nó để cập nhật dữ liệu từ tệp excel sang ứng dụng SAPGUI, tôi nhận được thông báo lỗi "Không thể ghi vào chỉ đọc thuộc tính '" . AI có thể cho tôi biết nguyên nhân và cách khắc phục. cảm ơn bạn
mã vbs:
Dim objExcel, objWorkbook, objSheet, i
Set objExcel = CreateObject ("Excel.Application")
Đặt objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open ("C: \ test.xls")
Đặt objSheet
Trang tính1 ) Cho i = 2 vào objSheet.UsedRange.Rows.Count
USERID = Trim (CStr (objSheet.Cells (i, 1) .Value)) 'Cột1
PWD = Trim (CStr (objSheet.Cells (i, 2). Giá trị)) 'Cột2

............................................. .... hộp thư
tiếp theo
cài đặt lại mật khẩu
 

Some videos you may like

Excel Facts

Spell Check in Excel
Press F7 to start spell check in Excel. Be careful, by default, Excel does not check Capitalized Werds (whoops)

sergioMabres

Well-known Member
Joined
Feb 24, 2013
Messages
946
Xin chào nqtran1081,
Đây là một mã làm những gì tôi nghĩ bạn cần
Code:
Sub test()
  ' mã vbs thể ghi vào chỉ đọc thuộc tính
  Dim objExcel, objWorkbook, objSheet, i As Variant
  Dim USERID, PWD As String
  Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
  Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open("C:\temp\test.xls")
  Set objSheet = objWorkbook.Worksheets("Sheet1")
  For i = 2 To objSheet.UsedRange.Rows.Count
    USERID = Trim(CStr(objSheet.Cells(i, 1).Value))
    PWD = Trim(CStr(objSheet.Cells(i, 2).Value))
    MsgBox (USERID & " - " & PWD)
  Next i
End Sub
Trân trọng
Sergio
 

Watch MrExcel Video

Forum statistics

Threads
1,095,603
Messages
5,445,425
Members
405,332
Latest member
jmavillarroel

This Week's Hot Topics

Top