What is causing this?

mzisow

New Member
Joined
Mar 25, 2009
Messages
3
Created an Excel spreadsheet on my XP computer. When I saved it, the font converted to this:HELP!!!!!!

Marcie


˜Qw'cº�Û‹±Øk'õt±5¸ƒ6ò¢œEãᱎ
qK› ‰T¸`yêñš\ïðÐ*i~géò<,XÆ#²\ù?¬Š&¶±´ç¹*
:uT©Dt«HñÖ'E¯þmy’Ãa„îöÛåøC±]¾>§¹ò¯—Ö†3M²Y�òˉ^/ŽÁÆCçÇŸEe´´RÃJ¯t´!% óÏâY)¢ë øf˜pLȼt�Žkèù®§Úaie{ÕÔ¿¨í¦îù�b�ÌŸl1ÓÕhœÀ÷á0––Ò+yÕýñ 0ÓJ�‹lñæ¦&Ãâºu ½ßÔù7Îa3ø|%h/áòÚ>wàãç˜)þR‹Â¹ì-âصP×ÀÓ'æE%ßoOæ¸É—À'À[†•`š0¨a¹©ßª×uä4ÓkjžŸRì�æé½¢‹�Lm!qEÊyÔ¶&ìïÈdÀb:ÌgwâÕxš�JëŒ}’ð9ƒÍŠù–*œã†5I�™¬»Ä6BÌøWžÉ“!wVË«OÒš!©.¯^f¾ø„Tûˆ›Zѱ6ªoHŒ+ )WôüU„I}N¹ b^q÷$çÁÃÌÆѹJù|
ÔÄôÄGÅõ/?¸·:P±z„*¿)Â,Ùšc££ãm*+^ˆ!ª˜–#É4lUNýn %Ko
0:Qo
0U‹o
0Uào Bâ5pU…*Rp^ |pfˆp D3Špa@½pNýpwÿp4qq&q m(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q(q B@?q?q r B 'r B Gr Bgr˜HP Photosmart 8200 Series�Žœœœœ�Ž0(ÖÃ9 Z‹6Times New Roman RegularX(üœ$¡¡ÔUSUS.,Ô(-2†æ$§§Ý ƒüœ!ÝÔUSUS.,ÔÝ


Ý(-2†æ$©©Ý ƒüœ!ÝÔUSUS.,ÔÝ


Ý
d%ä2¼A`ArialÐw:é
'ÿÿdxd@Sheet1!Print_AreaH H nÐ.ê:i¢×+00�3|xÿU‹ÿÀÀÀ<Dash-Dot-Dotd�000000Dash-Dotd�000)Hairline
d&ÿÿ0
d
düÿ(
(dýÿdþÿd0öÿ 
dÝ ƒüœ!ÝÔUSUS.,ÔÝ


ÝÔ_ÔÔ€ôœòXXÔÔ€ô"jòòôœÔÔ*ƒƒ

ddd Xdd Xdd X°(#°(#ƒÔÔ,ñ(( ÔÔ,a(( ÔÔ,0(( ÔÔ,0(( ÔÔ,0(( ÔÔ,0(( ÔÔ,0(( ÔÔ,š( ÔÔ+ 
ÔÐ
7-°° €¾€‚8‚ƒƒ„„ˆˆ7ÐPROJECT€TITLE:Ð 7-è83 „„……ˆˆ7ÐALL€ABOUT€THE€ARTSÐ 0&è8 „„0ÐÐ


 è8 „„ÐÐ


 è8 „„ÐÐ


 è8 „„ÐÐ
<2è8

8

¾
€¾€‚(‚ƒƒ„„ˆˆ<ÐPROJECT€DIRECTOR:Ð 7-–æ3 „„……ˆˆ7ÐDavid€ParkerÐ 0&–æ „„0ÐÐ
 

Excel Facts

How to total the visible cells?
From the first blank cell below a filtered data set, press Alt+=. Instead of SUM, you will get SUBTOTAL(9,)

RoryA

MrExcel MVP, Moderator
Joined
May 2, 2008
Messages
40,681
Office Version
 1. 365
 2. 2016
Platform
 1. Windows
 2. MacOS
What did you open it with? That looks like a workbook does if you open it in Notepad!
 
Upvote 0

RoryA

MrExcel MVP, Moderator
Joined
May 2, 2008
Messages
40,681
Office Version
 1. 365
 2. 2016
Platform
 1. Windows
 2. MacOS
What did you save it as (file type)? Did that happen as soon as you pressed save, or when you reopened the file?
 
Upvote 0

mzisow

New Member
Joined
Mar 25, 2009
Messages
3
It did it as soon as it was saved as an .xls file. Do you know how to change it back??????
 
Upvote 0

RoryA

MrExcel MVP, Moderator
Joined
May 2, 2008
Messages
40,681
Office Version
 1. 365
 2. 2016
Platform
 1. Windows
 2. MacOS
I'm afraid not - I have never seen, or heard of, Excel saving a workbook and doing that. It still looks to me like a file that is open in the wrong application.
 
Upvote 0

Forum statistics

Threads
1,195,722
Messages
6,011,306
Members
441,601
Latest member
mgdll

We've detected that you are using an adblocker.

We have a great community of people providing Excel help here, but the hosting costs are enormous. You can help keep this site running by allowing ads on MrExcel.com.
Allow Ads at MrExcel

Which adblocker are you using?

Disable AdBlock

Follow these easy steps to disable AdBlock

1)Click on the icon in the browser’s toolbar.
2)Click on the icon in the browser’s toolbar.
2)Click on the "Pause on this site" option.
Go back

Disable AdBlock Plus

Follow these easy steps to disable AdBlock Plus

1)Click on the icon in the browser’s toolbar.
2)Click on the toggle to disable it for "mrexcel.com".
Go back

Disable uBlock Origin

Follow these easy steps to disable uBlock Origin

1)Click on the icon in the browser’s toolbar.
2)Click on the "Power" button.
3)Click on the "Refresh" button.
Go back

Disable uBlock

Follow these easy steps to disable uBlock

1)Click on the icon in the browser’s toolbar.
2)Click on the "Power" button.
3)Click on the "Refresh" button.
Go back
Top