Summarizing Data

Tua_Heada

New Member
Joined
Jan 11, 2010
Messages
2
Hej,
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
Jag har ett arbetsblad som idag är enormt tungt och svårarbetad (bla pga att jag har en massa kolumner som använder sig av data/validation/list.<o:p></o:p>
Nu skulle jag önska att jag kunde dela upp detta arbetsblad på flera, dvs göra en områdesindelning. <o:p></o:p>
Det jag då behöver är att ha ett blad som summerar upp alla blad, dvs känner av att blad1 innehäller 100 rader, blad2 innehåller 45 rader etc. Summeringsbladet vill jag skall anpassa sig efter blad1, blad2 osv, dvs om det blir fler eller färre rader måste summeringsbladet känna av detta. <o:p></o:p>
I min värld skall det ungefär fungera som när man gör länkar, dvs i cell A1 säger jag formelmässigt ”visa data som du finner i blad1 cell A1” sedan kopierar jag denna formel med en relativ ref som säger ”visa data som du finner i blad1 cell A2”, osv. Den här gången vill jag ha en formel som ovan, men som har tillägget ”när blad1 inte har värde i denna kolumn längre lägg då in första värdet i blad2, osv” formlerna måste sedan kunna känna av om man tar bort eller lägger till data på en rad i ett blad och då justera sig självt.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Låt säga att jag i arbetsblad 1 har alla ekonomianställda, på blad2 alla som jobbar med IT och på blad3 alla säljare. Dessa vill jag ha på ett blad vardera, men sedan vill jag även ha ett summeringsblad som visar alla anställda och som hela tiden känner av justeringar på de andra bladen.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Vore oerhört tacksam för hjälp<o:p></o:p>
Med vänlig hälsning<o:p></o:p>
Jenny<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
PS Jag är ny här, så jag ber redan nu om ursäkt ifall jag lagt in denna fråga på något felaktigt sätt. DS<o:p></o:p>
_______________________
in "bad englisch"

Hi
I have a worksheet that today is extremely heavy and difficult work (among other things because I have a lot of columns that use the data / validation / list.
Now, I wish I could split this worksheet to multiple, ie, a zoning.
What I then need is to have a sheet that summarizes all the leaves, which recognizes that Sheet1 contain 100 rows, blad2 contains 45 rows, etc. summary sheet I want to adapt to Sheet1, blad2 etc., ie if it becomes more or fewer rows summary sheet must be aware of this.
In my world, it roughly act as if you were doing ", ie in cell A1, I say formula in terms of" show data that you find in Sheet1 cell A1, "then I copy this formula with relative ref that says" show the data that you find in Sheet1 cell A2 ", etc.. This time I want a formula as above, but with the addition of "in Sheet1 does not have value in this column longer then add the first value in blad2, etc." formulas must then be able to detect if you delete or add data to a row in a sheet and then adjust itself.

Let's say that I in worksheet 1 has all the economics staff at blad2 all who work with IT and blad3 all sellers. These, I have a copy either, but then I also have a summary sheet that shows all employees that are constantly aware of the adjustments on the other sheets.

Would be extremely grateful for the help
Yours sincerely,
Jenny

PS I'm new here, so now I ask your pardon if I put into this issue in any wrong way. DS
 

fairwinds

MrExcel MVP
Joined
May 15, 2003
Messages
8,638
Hej och välkommen!

Om du har datan i respektive blad utan mellanrum borde du kunna använda något sådant här i cell A2 på summeringsbladet och dra nedåt.

=LOOKUP(REPT("z",255),CHOOSE({1;2;3},INDEX(Ekonomi!$A$2:$A$20,ROW()-ROW($A$1)),INDEX(IT!$A$2:$A$20,ROW()-ROW($A$1)-COUNTA(Ekonomi!$A$2:$A$20)),INDEX(Sälj!$A$2:$A$20,ROW()-ROW($A$1)-COUNTA(Ekonomi!$A$2:$A$20)-COUNTA(IT!$A$2:$A$20))))

Du kan se i formeln vilka bladnamn jag använt. Denna formel hämtar text. Om den skall hämta siffror måste den anpassas lite. Också om du har svensk excel så måste formeln översättas för att fungera. Hör av dig i så fall.
 

Forum statistics

Threads
1,081,556
Messages
5,359,552
Members
400,533
Latest member
fpenning

Some videos you may like

This Week's Hot Topics

 • VBA (Userform)
  Hi All, I just would like to know why my code isn't working. Here is my VBA code: [CODE=vba]Private Sub OKButton_Click() Dim i As Integer...
 • List box that changes fill color
  Hello, I have gone through so many pages trying to figure this out. I have a 2020 calendar that depending on the day needs to have a certain...
 • Remove duplicates and retain one. Cross-linked cases
  Hi all I ran out of google keywords to use and still couldn't find a reference how to achieve the results of a single count. It would be great if...
 • VBA Copy and Paste With Duplicates
  Hello All, I'm in need of some input. My VBA skills are sub-par at best. I've assembled this code from basic research and it works but is...
 • Macro
  is it possible for a macro to run if the active cell value is different to the value above it
 • IF DATE and TIME
  I currently use this to check if date has passed but i also need to set a time on it too. Is it possible? [CODE=vba]=IF(B:B>TODAY(),"Not...
Top